سبد خرید 0

مقاله علمی

بازنمایی مناسک محرم در رسانه های غرب

نویسندگان: مجید موحد مجد، زینب نیک نجات، محمدتقی عباسی شوازی

منبع: فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران سال هشتم پاییز 1394 شماره 3 (پیاپی 31)

چکیده

در این پژوهش به مقوله عکس به عنوان بستری برای ارتباط و تولید معنا نگریسته می شود و فعالیت هنری-اجتماعی عکاسی، به مثابة ابزاری رسانه ای که امروزه نقش مهمی در عرصة ارتباطات دارد و همچون سایر ابزارهای رسانه ای در خدمت ایدئولوژی صاحبان رسانه است، در نظر گرفته می شود. نظریة بازنمایی، با نگاهی انتقادی به رسانه ظهور یافت. روش نشانه شناسی امکان بررسی لایه های زیرین متون رسانه ای ازجمله عکس را دارد. در این نوشتار بر اساس نظریة بازنمایی و روش نشانه شناسی به تحلیل عکس های پایگاه عکاسی توتالی کول پیکس با موضوع محرم و عاشورا پرداختیم. مؤلفه های به دست آمده، گویای این امر بود که عکس ها با ارائة تصویری همراه با اعوجاج از مناسک محرم، به بازنماییِ اسلام و مسلمانان به عنوان یک «دیگری» می پردازد. ویژگی هایی همچون خشونت عزاداران، غلبة مردانگی و نقش منفعل زنان عزادار در مناسک دینی، انسجام و قدرت جمعی آنان ازجمله مضامین حاضر در این مجموعه عکس است؛ ضمن اینکه نمادهای مرسوم شیعی نیز در عکس ها با چنین مضامینی آمیخته می شود. مفاهیم برآمده از تحلیل عکس ها که اغلب حول مضامینی همچون خشونت است، می تواند اقدامی در راستای جریان کلی تر #اسلام_هراسی در جهان غرب قلمداد شود.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://shenakht.ir/?p=9959