سبد خرید 0

مقاله علمی

تصوير فلسطين در سينمای غرب

اشغالگری در سايه سازشكاري – آرش فهیم

سينمای صهيونيستی يكی از جريان های اصلی و غالب در سينمای مغرب زمين است. اين وضعيت در هاليوود با غلظت و شدت بيشتري روبه رو است، به طوری كه تمامی كمپاني هاي توليد یفيلم در یآمريكا وابسته به سرمايه دارهاي صهيونيست هستند.

به همين دليل از ابتداي تشكيل یرژيم صهيونيستي در خاورميانه و حتي پيش از آن، سينماي آمريكا به توليد فيلم هايي در اين زمينه رو آورد. به عنوان مثال، از سال ها پيش از تشكيل رژيم صهيونيستي نيز هاليوود با فيلم هايي نظير «آتش متقابل»(ادوارد ديميتريك1947)، «قول مردانه»(اليا كازان1948) و … به موضوع يهودستيزي و مظلوميت تاريخي صهيونيست ها مي پرداخت.

اما با اشغال فلسطين، اين رويكرد پررنگ تر شد؛ تا آنجاكه به اعتقاد برخي از كارشناسان، يك ژانر جديد به نام فيلم صهيونيستي به وجود آمد. فيلم هايي چون «شمشير در صحرا» (جرج شرمن1949)، «مارگير» (ادوارد ديميتريك1953)، «اكسدوس»(اتوپره مينجر1960) و … براي اولين بار موضوع بازگشت يهوديان به سرزمين موعود و تشكيل كشوري مستقل توسط اين عده را دستمايه درام قرار دادند.

اينگونه فيلم ها همواره در هاليوود ساخته مي شده اند. در سال هاي اخير نيز چند فيلم با نمايش افسانه «هولوكاست» به نوعي سعي كردند تا به رژيم صهيونيستي كمك كنند. نمونه هاي شاخص چنين فيلمهايي را مي توان «فهرست شيندلر» ساخته استيون اسپيلبرگ و «پيانيست» اثر رومن پولانسكي دانست.

چکیده

اشغالگری در سايه سازشكاري - آرش فهیم سينمای صهيونيستی يكی از جريان های اصلی و غالب در سينمای مغرب زمين است. اين وضعيت در هاليوود با غلظت و شدت بيشتري روبه رو است، به طوری كه تمامی كمپاني هاي توليد یفيلم در یآمريكا وابسته به سرمايه دارهاي صهيونيست هستند.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://shenakht.ir/?p=9965