تاریخ شروع

08:30

پنج‌شنبه - 1402/08/18

تاریخ پایان

12:00

پنج‌شنبه - 1402/08/18

آدرس

بلوار جمهوری، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

گروه علوم سیاسی مؤسسه امام خمینی(ره) با همکاری موسسه شناخت و سایر مراکز علمی و فرهنگی برگزار می‌کند:

طوفان الاقصی گذار به نظم نوین منطقه‌ای و جهانی

با سخنرانی:

آیت‌الله محمود رجبی (دامت برکاته)، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

دکتر مسعود اسداللهی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل منطقه‌ای و بین‌الملل

میزگرد علمی با حضور:

دکتر منوچهر محمدی، رئیس هیئت اندیشه‌ورز وزارت امور خارجه و کارشناس مسائل

دکتر فؤاد ایزدی، استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، و کارشناس مسائل آمریکا