تاریخ شروع

16:00

جمعه - 1402/04/23

تاریخ پایان

18:00

جمعه - 1402/04/23

آدرس

خیابان جمهوری اسلامی، سالن همایش مؤسسه امام خمینی(ره)

با حضور فرماندهان جبهه مقاومت