تاریخ شروع

14:30

شنبه - 1402/07/22

تاریخ پایان

16:00

شنبه - 1402/07/22

آدرس

مکان: خیابان بسیج، مدرسه فکرت

دوازدهمین مهارتی تحلیلی فکرت؛
گعده نویسندگان حوزوی و دانشگاهی

این هفته با عنوان:
تکنیک‌های نگارش و یادداشت‌نویسی
با حضور: استاد سعید احمدی

زمان: شنبه ۲۲ مهر ماه، ساعت ۱۴:۳۰
مکان: خیابان بسیج، مدرسه فکرت